Atest 2.1. vs atest 3.1.

Co to jest deklaracja zgodności 2.1?

 

Deklaracja zgodności 2.1 to oświadczenie wytwórcy (producenta), że wyroby dostarczone klientowi są zgodne z wymaganiami uzgodnionymi i zatwierdzonymi przez obie strony podczas składania przez niego zamówienia.  Dokument wystawiony przez producenta nie zawiera wyników badań przeprowadzonych podczas kontroli niespecyficznej.

 

Co to jest świadectwo odbioru 3.1.?

 

Atest 3.1 to dokument wystawiany przez wytwórcę (producenta), w którym deklaruje on, że dostarczone wyroby są zgodne z zamówieniem i dołącza do nich wyniki badań przeprowadzone podczas kontroli specyficznej.

 

Kontrola jakości specyficzna a niespecyficzna

 

Podczas kontroli jakości specyficznej przeprowadza się badania zgodnie z wytycznymi określonymi w specyfikacji wyrobu, przepisach urzędowych, zgodnych z regułami technicznymi oraz  zgodnymi  z uzgodnionymi warunkami dostawy. Kontrola specyficzna stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu. Na podstawie prób wytwórca deklaruje, że klient otrzyma towar zgodny zarówno z zamówieniem, jak i spełniający stosowne normy i specyfikację. W trakcie kontroli niespecyficznej, producent w ramach przeprowadzenia procedur sprawdzających podaje, że towary spełniają listę wymagań zamawiającego.

Atest 2.1 i 3.1 według PN-EN 10204

 

Kto jest upoważniony do wystawienia certyfikatu?

 

Według PN-EN 10204 oba dokumenty kontroli mogą być wystawione przez producenta/dystrybutora. Klient otrzymuje komplet dokumentów jako potwierdzenie zgodności z zamówieniem. W przypadku świadectwa odbioru do dokumentów kontroli dołączone zostają również wyniki badań uzyskane podczas kontroli niespecyficznej.

 

Deklaracja zgodności 2.1, a świadectwo odbioru 3.1

 

Wymagane dokumenty mogą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, który z działem produkcyjnym nie jest w żaden sposób z wiązany. Norma EN 10204 określa, że dokumenty kontroli nie mogą być przepisywane na papier firmowy. Klient otrzymuje od upoważnionego przedstawiciela dokumenty, w których niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian, poza ilością zamówionego towaru. W obu przypadkach przyjmuje się, że odbiorcy należy sporządzić i dostarczyć odpowiednie dokumenty w języku dla niego zrozumiałym. Zgodnie z europejską normą 10204, dopuszczalne jest, aby wytwórca dołączył do świadectwa odbioru wyniki kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych. Musi jednak pamiętać o przestrzeganiu identyfikowalności.

 

Który dokument wydaje się odpłatnie?

Deklaracja zgodności z zamówieniem najczęściej wydawana jest klientowi bez pobierania jakichkolwiek opłat. Wytwórca (producent) ma jednak prawo zażądać takiej opłaty. Warunkiem otrzymania świadectwa odbioru wystawianym przez wytwórcę jest uiszczenie opłaty za wydanie dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!