Aprobata techniczna

Aprobata techniczna

Aprobata techniczna – co to jest?

Jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania, dopuszczająca wyrób do obrotu. Ocena dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów szczególnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, norm europejskich oraz warunków stosowania wyrobu i przewidywanej trwałości.

Rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

Kto jest upoważniony do wydania aprobaty technicznej?

Osobą upoważnioną do wydania dokumentu jest kierownik jednostki aprobującej. Jednostka aprobująca to jednostka organizacyjna upoważniona do udzielania, uchylania i nowelizacji aprobat technicznych. Prowadzi ona rejestr udzielonych i uchylonych aprobat technicznych.

Odmowa udzielenia aprobaty technicznej uniemożliwia ponowne złożenie wniosku o jej udzielenie na ten sam wyrób do jednostki aprobującej.

Aprobata techniczna może być uchylona z inicjatywy własnej jednostki aprobującej, która ją wydała, w razie stwierdzenia niespełnienia przez wyrób wymagań określonych w aprobacie.

Do jednostek aprobujących należy:

 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych niewskazanych w pkt 2–13, a także budowlanych wyrobów termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych;

 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów z zakresu inżynierii komunikacyjnej; stosowanych wyłącznie w budownictwie drogowym i mostowym;

 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w sieciach i instalacjach paliw gazowych;

 • Instytut Energetyki w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia powyżej 24 kV;

 • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów  stosowanych wyłącznie do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów;

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów stosowanych wyłącznie w budownictwie obronnym,

 • Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie do budowy nawierzchni kolejowych;

 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Katowicach – w odniesieniu do wyrobów budowlanych termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych;

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – w odniesieniu do aparatury eksplozymetrycznej w budynkach;

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz
  do prowadzenia działań ratowniczych;

 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierząt oraz do przechowywania płodów rolnych, środków produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwach rolnych oraz w budownictwie melioracyjnym;

 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów stosowanych wyłącznie w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych, radiowo-telewizyjnych oraz komputerowych;

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie – w odniesieniu do pomp cieplnych oraz elementów chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych.

Publikują one i upowszechniają zalecenia, z wyłączeniem zaleceń dotyczących wyrobów stosowanych wyłącznie w budownictwie obronnym.

Działalność jednostek aprobujących w zakresie objętym rozporządzeniem prowadzona jest odpłatnie na koszt wnioskodawcy. Jednostka aprobująca ma obowiązek zachować tajemnicę co do zastrzeżonych przez ubiegającego się o aprobatę techniczną wyników badań, opisu technologii, dokumentacji konstrukcyjnej oraz zapewnić poufność wszystkich informacji uzyskanych w trakcie postępowania aprobacyjnego.

Ważność aprobaty technicznej

Aprobata techniczna jest udzielana na okres 5 lat. Obowiązuje od dnia jej wydania. Może być przedłużona na wniosek jej właściciela, bez konieczności ponownego przeprowadzania postępowania aprobacyjnego.

Wydanie aprobaty technicznej następuje w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania pełnej dokumentacji wniosku, określonej w w § 14 ust. W tym terminie jednostka aprobująca przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie wniosku, zasięgając ewentualnej opinii Komisji.

Odmowa wydania aprobaty technicznej wraz z uzasadnieniem następują w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym jednostka aprobująca uzyskała pełną dokumentację.

Zasady przy udzielaniu aprobat technicznych

Postępowanie aprobacyjne w celu udzielenia lub zmiany aprobaty technicznej następuje po złożeniu kompletu dokumentów i sprawozdań z badań przez wnioskodawcę. Wówczas jednostka aprobacyjna dokonuje np. oceny zgodności wyrobu budowlanego do stosowania w budownictwie.

Uzyskanie dokumentów określonych w § 2 pkt 1 i 2 i wyników badań należy do wnioskodawcy ubiegającego się o aprobatę techniczną i nie wchodzi w zakres postepowania aprobacyjnego.

Zakres i poziom wymagań, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie Polskich Norm lub aprobat technicznych oraz w uzasadnionych przypadkach – odrębnych przepisów i dokumentów technicznych.

Opracowanie kryteriów technicznych w postaci odrębnego dokumentu nie jest wymagane, jeżeli właściwe przedmiotowo Polskie Normy, wprowadzone do obowiązkowego stosowania, lub aprobaty techniczne pozwalają na jednoznaczne określenie wymagań, o których mowa w § 26 ust.

Wyroby objęte aprobatą techniczną

Aprobata techniczna a Instytut Techniki Budowlanej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych określna m.in. zestaw wymagań (kryteria techniczne, stanowiące podstawę certyfikacji wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.

Krajowa aprobata techniczna (KAT) to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego, uzależniona od spełnienia i odnosząca się do wymagań podstawowych przez obiekty budowlane. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania otrzymały pozytywną ocenę techniczną przydatności danego wyrobu budowlanego do użycia w budownictwie. KAT udzielana była na czas określony dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu lub jedno wymagania podstawowe różniły się od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu.

Aprobaty techniczne są udzielane dla wyrobów, których właściwości użytkowe i własności techniczne zapewniają prawidłowo projektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym, w których wyroby te zostały zastosowane, spełnienie stawianych wymagań podstawowych m.in.: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, ochrona przed hałasem i drganiami.

Jednostka aprobująca, po uzyskaniu kompletu sprawozdań z badań i dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 oraz po ewentualnym zasięgnięciu opinii Komisji, dokonuje oceny przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele jednostki aprobującej, organizacje producentów i wykonawców budowlanych, eksperci spoza jednostki aprobującej.

Instytut Techniki Budowlanej prowadzi centralny rejestr i zbiór udzielonych i uchylonych aprobat technicznych oraz reprezentuje pozostałe jednostki aprobujące w Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych.

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT)

Europejska Aprobata Techniczna udzielana jest na okres 5 lat. Dokument EAT wydany przed 1 lipca 2013 r. może być wykorzystywany przez producentów i importerów do okresu ich ważności – jako europejska ocena techniczna, która w nowym stanie prawnym zastępuje europejskie aprobaty techniczne.

W Unii Europejskiej (UE) wyroby budowlane mogą być wprowadzone po umieszczeniu na nich przez producenta oznakowania CE.

Aprobata techniczna Instytutu Kolejnictwa

Aprobata techniczna Instytutu Kolejnictwa udzielana była na podstawie oceny właściwości użytkowych należycie zidentyfikowanego wyrobu, potwierdzonych, w zależności od potrzeb badaniami, oględzinami, opiniami ekspertów i innymi dokumentami. Ocenie podlegały użytkowe i własności techniczne wyrobu, związane z wymaganiami podstawowymi, metodami badań. Od 1 stycznia 2017 roku Instytut Kolejnictwa nie ma już uprawnień do udzielania, uchylania i zmian aprobat technicznych.

Od 2017 Instytut Kolejnictwa wydaje krajowe oceny techniczne.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

 

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!