Deklaracja zgodności UE

Dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności UE – znak CE

Deklaracja zgodności UE jest dokumentem, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel oświadcza, że wyrób jest zgodny z przepisami zasadniczymi czyli dyrektywami Nowego Podejścia. Wystawiany jest podczas nadawania oznaczenia CE.

Czym są dyrektywy Nowego Podejścia?

To przepisy, które wymagają nadania oznaczenia CE na wyroby, wystawienia deklaracji zgodności WE (dotyczy starszych dyrektyw) lub deklaracji zgodności UE. Proces oceny zgodności wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Dokumentacja

Standardowe elementy deklaracji zgodności UE można znaleźć w przedmiotowych rozporządzeniach i dyrektywach. Zawiera ona istotne informacje tj.:

  • Model aparatury/produktu (numer produktu, typ partii lub serii)
  • Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
  • Informacja, że deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta
  • Wymieniony przedmiot deklaracji (identyfikacja produktu umożliwiającego odtworzenie jego historii, może zawierać wyraźną, kolorową ilustrację)
  • odniesienie do przepisów szczegółowych
  • odniesienie do przepisów zasadniczych

W oświadczeniu producenta, który wypełnia deklarację mogą się znaleźć informacje dodatkowe (np. nazwa i numer laboratorium, które brało udział w badaniu wyrobu. Na końcu osoba reprezentująca firmę składa podpis.

Deklarację zgodności przechowuje wyłącznie producent. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, czas przechowywania dokumentu wynosi 10 lat od dnia wprowadzenia ostatniej sztuki wyrobu, której on dotyczy. W przypadku maszyn i wyrobów budowlanych niniejsza deklaracja musi być dołączona do wyrobu podczas sprzedaży. Deklaracja zgodności musi być udostępniona na żądanie organom nadzoru rynku.

Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu, ponieważ wyróżniamy m.in. deklarację zgodności UE, deklarację zgodności, krajowa deklaracja właściwości użytkowych. Wystawia się ją przed wprowadzeniem danego produktu na rynek. Musi być sporządzona w języku danego kraju, w którym wyrób jest oddany do użytku.

Kto sporządza i wystawia deklarację zgodności?

Jeżeli produkt spełnia wszystkie wymogi, deklarację zgodności wystawia wyłącznie producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel. Co więcej, inne jednostki prowadzące nie są upoważnione, aby taki dokument sporządzić i podpisać.

Czy deklaracja zgodności musi być aktualizowana?

Zarówno deklaracja zgodności, jak i dokumentacja wydawana jest na czas nieokreślony pod warunkiem, że:

  • cechy wprowadzonego wyrobu do obrotu nie zmieniły się (nie wprowadzono żadnych poprawek)

  • wymagania dotyczące danego wyrobu (normy lub dyrektywy) nie uległy zmianie

Certyfikat CE znak CE

Deklaracja zgodności UE – dokument upoważniający do naniesienia oznakowania CE na dany wyrób

Deklaracja zgodności a certyfikat zgodności

Może być on wystawiony jedynie przez jednostkę notyfikowaną (obowiązkowy udział osób trzecich) w działaniach związanych z oceną zgodności. Proces certyfikacji kończy się wystawieniem certyfikatu zgodności. Po badaniach wyrobu w laboratorium wydany zostaje certyfikat, który jest jedynie potwierdzeniem, że spełnia on zasadnicze wymagania zgodne z daną dyrektywą europejską. Certyfikat nie jest deklaracją zgodności, może jedynie być podstawą do wydania takiego dokumentu.

Deklaracja zgodności stwierdza, że producent bierze odpowiedzialność za zgodność wyrobu wprowadzonego do obrotu lub do użytku oraz potwierdza, że jest on zgodny z wymaganiami określonymi w aktach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, mających zastosowanie do wyrobu (przyrządu pomiarowego). Często błędnie nazywana jest certyfikatem CE. Wystawiony przez producenta dokument gwarantuje, że wyrób jest w pełni bezpieczny.

Wymóg posiadania deklaracji

Deklaracja dotyczy wyrobów, które muszą być oznaczone znakiem CE. Zaliczają się do nich m.in.: maszyny, wyroby medyczne (np. opatrunki, protezy), zabawki, wyroby budowlane (np. grzejniki, tynki), urządzenia elektroniczne i sprzęt elektryczny, urządzenia ciśnieniowe (np. manometry, rurociągi).

Po wyroby gumowe z deklaracją zgodności UE zapraszamy do Power Rubber, zakładka kontakt.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!