Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Krajowa Ocena Techniczna – co to jest?

Krajowa Ocena Techniczna (KOT), jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)

Kiedy wymagane jest wydanie dokumentu KOT?

KOT wydaje się dla wyrobu budowlanego:

  • nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN) wyrobu, albo
  • jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa,
  • jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Od 1 stycznia 2017 zamiast aprobat technicznych wyrobów wydaje się Krajową Ocenę Techniczną.

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie. Krajowa ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Na jakiej podstawie wydawany jest dokument KOT?

Krajowa Ocena Techniczna jest wydawana na podstawie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i przewidywanej trwałości zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zależności od potrzeb badaniami i obliczeniami z uwzględnieniem zharmonizowanych metod badań i obliczeń, oględzinami, opiniami ekspertów lub innymi dokumentami, uwzględniając w tej ocenie mające zastosowanie przepisy, w tym przepisy techniczno-budowlane, oraz zasady wiedzy technicznej.

Uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej jest odpłatne.

Kto wydaje Krajową Ocenę Techniczną?

Krajowe oceny techniczne są wydawane przez autoryzowane jednostki oceny technicznej upoważnione w tym zakresie na mocy ustawy. Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania KOT prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Krajowe oceny techniczne wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

Krajową Ocenę Techniczną uchyla jednostka, która ją wydała, z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykaz wydanych i wykaz uchylonych krajowych ocen technicznych jednostka oceny prowadzi w postaci elektronicznej.

Na jaki okres wydaje się Krajową Ocenę Techniczną?

Krajową Ocenę Techniczną wydaje się na okres 5 lat i obowiązuje od dnia wydania. Okres ten może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Wydanie krajowej oceny technicznej, jej zmiana lub przedłużenie terminu ważności następuje na koszt wnioskodawcy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Powyższe rozporządzenie określa: 1) sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; 2) krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, zwane dalej „krajowymi systemami”; 3) grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zwanej dalej „krajową deklaracją”, oraz właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych; 4) wzór i treść krajowej deklaracji; 5) sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji odbiorcom wyrobów budowlanych; 6) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu znakowi. Krajowa Ocena Techniczna KOT  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016., poz. 1968) – Wymagane dokumenty

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1040), które na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie, przedłużenie lub zmianę KOT dla wyrobu budowlanego zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie krajowej oceny technicznej. Wypełniony wniosek składa w Ośrodku jakości i Certyfikacji IK.

Do wniosku Krajowej Oceny Technicznej należy dołączyć następujące dokumenty:

1) uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie; 2) opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacją o procesie produkcyjnym; 3) dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń; 4) informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie.

Na Wnioskodawcy spoczywa uzyskanie wszelkich dokumentów, wyników badań, informacji, obliczeń i klasyfikacji, które zostaną uznane w procesie udzielania KOT.

Wszystkie powyższe dokumenty powinny pochodzić z:

1) laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579); 2) laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41); 3) innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka oceny zawarła porozumienie w zakresie uznawania wyników badań i obliczeń.

Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu

Ustalenia zawarte w warunkach oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zwane są “warunkami oceny”.

Warunki oceny opracowuje jednostka oceny zgodnie z zakresem swojej właściwości (art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych). Warunki oceny powinny umożliwiać m.in. określenie zasad i metod oceniania i wnioskowania na podstawie wyników badań i obliczeń oraz określenie wymagań dla zakładowej kontroli produkcji.

Zgodnie z powyższą ustawą, jeżeli wyroby budowlane objęte są zakresem właściwości więcej niż jednej jednostki oceny, warunki oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki. Warunki oceny są udostępniane na stronie internetowej jednostki oceny, która je opracowała.

Krajowa Ocena Techniczna a Instytut Kolejnictwa

Decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nr 1/KJOT/WB/2018 z dnia 6.08.2018 Instytut Kolejnictwa jest wyznaczony jako Krajowa Jednostka Oceny Technicznej, która po przedłożeniu kompletu dokumentów przez wnioskodawcę wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych przeznaczonych do zastosowań w nawierzchniach szynowych.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!