Znak CE

Znak CE na uszczelnienia techniczne czy wymagany?

Zanim towar trafi na rynek handlowy Unii Europejskiej musi zostać poddany ocenie. Wymagany symbol CE jest obowiązkowy dla krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), jeśli przepisy UE przewidują go dla tego produktu.

Deklaracja zgodności UE – co to jest?

Deklaracja zgodności UE jest dokumentem wystawionym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w którym potwierdza się zgodność wyrobu z przepisami zasadniczymi, czyli dyrektywami Nowego Podejścia.

Przepisy zasadnicze to szczegółowe normy mające status zharmonizowanych (normy, których zastosowanie powoduje spełnienie zasadniczych wymagań zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia).

Dyrektywy Nowego Podejścia to przepisy, w których określone zostały zasady dotyczące wyrobów, które wymagają nadania oznaczenia CE (np. wyroby budowlane), wstawienia deklaracji zgodności WE (dotyczy starszych dyrektyw) lub deklaracji zgodności UE.

Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu, ponieważ wyróżniamy m.in. deklarację zgodności UE, deklarację zgodności, krajowa deklaracja właściwości użytkowych.

Dokumentacja zawiera istotne informacje dotyczące wyrobu takie jak: model produktu, nazwę i adres producenta czy informację, że deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączoną odpowiedzialność producenta. Aby spełnić wszystkie wymagania, do oświadczenia muszą zostać dołączone również informacje dodatkowe, takie jak: nazwa i numer laboratorium, które brało udział w badaniu wyrobu. Cała dokumentacja musi zostać podpisana przez osobę, która reprezentuje firmę.

Deklaracja zgodności UE jest wystawiana podczas nadawania oznaczenia CE. Przechowywana jest wyłącznie przez producenta. Cała dokumentacja powinna być przechowywana przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia ostatniej sztuki wyrobu, której ona dotyczy. Co więcej, zgodnie z obwiązującą podstawą prawną, w przypadku maszyn i wyrobów budowlanych, niniejsza deklaracja zgodności musi być sporządzona i dołączona do wyrobu podczas sprzedaży. Deklaracja zgodności musi zostać sporządzana w języku danego kraju zanim przedmiot lub wyrób trafi na rynek.

Co ważne, deklaracja zgodności często błędnie nazywana jest certyfikatem CE.

Więcej o deklaracji zgodności UE przeczytasz tutaj

Deklaracja zgodności a certyfikat zgodności

Deklaracja zgodności może być wystawiona jedynie przez jednostkę notyfikowaną. Udział osób trzecich jest obowiązkowy (np. laboratorium), aby ocenić, czy produkt, który zostanie dopuszczony do obrotu jest bezpieczny i spełnia zasadnicze wymagania i normy zgodne z daną dyrektywą europejską. Proces certyfikacji kończy się wystawieniem certyfikatu zgodności. Po skończonej procedurze badań w laboratorium zostaje wydany certyfikat, który jest jedynie dokumentem potwierdzającym, że dany wyrób jest zgodny z daną dyrektywą europejską. Zatem w oparciu o obowiązujące dyrektywy, certyfikat nie jest deklaracją zgodności.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE (Znak CE)

Oznakowanie CE pochodzi od skrótu francuskiego słowa “Conformité Européenne”, czyli europejska zgodność. Zgodnie z normą europejską, aby producent mógł legalnie sprzedawać swoje towary na terenie UE, EOG i ETFA, muszą one spełnić restrykcyjne wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Umieszczenie znaku CE na produkcie dopuszczonym do obrotu jest deklaracją producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że spełnia on wymagania określone w dyrektywach Nowego Podejścia lub rozporządzeniach związanych z procesem oceny zgodności.

Oznakowanie CE nie jest dokumentem uprawniającym do wprowadzenia produktu na rynek. Nie wszystkie wyroby muszą go posiadać. Jest ono obowiązkowe tylko wtedy, gdy dany produkt podlega którejś dyrektywnie Nowego Podejścia. Mają one określać, jakie wymagania związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem muszą spełnić towary, aby mogły zostać wprowadzone na rynek UE. Potwierdzeniem nadania znaku CE jest deklaracja zgodności UE.

Warto wspomnieć, że w nomenklaturze dyrektyw Nowego Podejścia nie istnieje pojęcie “Certyfikat CE”. W odniesieniu do stanu prawnego nie istnieje również dokument nazywany “Deklaracją zgodności CE”.

Uszczelnienia techniczne – jakie produkty wymagają oznakowania CE?

Oto lista następujących towarów, które przed wprowadzeniem ich do obrotu na rynek UE, EOF i EFTA wymagają symbolu CE:

  • produkty budowlane
  • wyposażenie maszyn
  • elektronika (w tym sprzęt radiowy i telekomunikacyjny)
  • wyroby medyczne
  • sprzęt ochrony osobistej
  • urządzenia ciśnieniowe
  • zabawki
  • inne (sprzęt i systemy ochronne do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, nowe bojlery do wody, windy, kolejki linowe, urządzenia gazowe, proste zbiorniki ciśnieniowe, wagi nieautomatyczne, materiały gorącego wybuchu do użytku cywilnego, sprzęt pomiarowy, rekreacyjne urządzenia pływające).

Symbol “Conformité Européenne”, nie obejmuje artykułów spożywczych i farmaceutycznych, kosmetyków, chemikaliów oraz produktów z dyrektywą GPSD (ogólnego bezpieczeństwa produktów).

W Power Rubber oferujemy doradztwo w zakresie oferowanych artykułów gumowych. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!